MMSN Third Executive Body

 • President: Dr. Buddha Basnyat
 • Vice President: Dr. Matiram Pun
 • Secretary: Dr. Maniraj Neupane
 • Joint Secretary: Dr. Sushil Pant
 • Treasurer: Dr. Ghan Bahadur Thapa
 • Members:
  • Dr. Subhash Khanal
  • Dr. Tshering Wangdi Sherpa
  • Dr. Pranawa Koirala
  • Dr. Sanjeeb Sudarshan Bhandari
  • Dr. Bikash Basyal
  • Mr. Bidur Pandit