MMSN Second Executive Body

 • President: Dr. Buddha Basnyat
 • Vice President: Dr. Kshitiz Alekh
 • Secretary: Dr. Matiram Pun
 • Joint Secretary: Dr. Suvash Shrestha
 • Treasurer: Dr. Suraj Parajuli
 • Members:
  • Dr. Kaushal Raj Pandey
  • Dr. Laxmi Vilas Ghimire
  • Dr. Rashmi Banjade
  • Dr. Sarensa Palikhey
  • Dr. Saroj Neupane
  • Dr. Siddhartha Yadav